Адвокат Київ
Адвокат у Києві

Адвокат Киев  Максимов Валентин Вікторович

 

Реєстрація податкових накладних, скасування податкових повідомлень-рішень, оскарження податкової перевірки

Щодо реєстрації податкових накладних

1.Про презумпцію добросовісності платника податків 

Вирішуючи податкові спори, суд керується презумпцією добросовісності платника, яка резюмує економічну виправданість дій, що мають своїм наслідком отримання податкової вигоди, а також достовірність відомостей у бухгалтерській та податковій звітності. Визначальним фактором для формування податкового кредиту платником податку на додану вартість є відповідність податкової накладної порядку її заповнення та подальше використання придбаних товарів (основних фондів) в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника. Практика КАС ВС № 200/5932/19-а 

2.Про вмотивованість рішення про відмову в реєстрації податкової накладної

Прозорість адміністративних процедур є ефективним запобіжником державному свавіллю. На дотримання податковим органом вимог  обґрунтованості під час прийняття акта індивідуальної дії вказує належна мотивація висновків, зокрема, зі встановленням обставин, що мають значення для реєстрації податкової накладної, а також за умови покликання на докази, якими такі обставини обґрунтовані, із зазначенням причин їх прийняття чи відхилення. Ненаведення мотивів прийнятих рішень суб’єктивізує акт державного органу і не дає змоги суду встановити дійсні підстави та причини, за яких цей орган дійшов саме таких висновків, надати їм правову оцінку, та встановити законність, обґрунтованість, пропорційність прийнятого рішення. Практика КАС ВС справа № 2240/2900/18

3. Про подання розрахунку коригування до податкової накладної

Статтею 192 Податкового кодексу України регламентовано загальний для всіх платників обов’язок подавати розрахунок коригування до податкової накладної, зокрема, у разі повернення суми попередньої оплати товару. Приписи пункту 49 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України регулюють порядок реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в спеціальному режимі, встановленому нормою статті 209, що втратила чинність, а не на загальних засадах, регламентованих статтею 192 цього Кодексу. Платник зобов’язаний подати відповідний розрахунок коригування до податкової накладної та відкоригувати показники сум податку на додану вартість, оскільки у разі нездійснення такого коригування у продавця виникне надмірне податкове зобов’язання, а у покупця (який фактично не придбав товар) – безпідставний податковий кредит. № 813/2485/17

4. Про відмову в реєстрації податкової накладної, коли платник надав розрахункові документи на інший товар 

Ухвалюючи рішення про відмову в реєстрації податкової накладної в межах своєї компетенції та на підставі суперечливих документів, контролюючий орган не знає про наявність помилки в податковій накладній, на яку покликається платник, обґрунтовуючи надання пакета документів на підтвердження іншої господарської операції ― щодо постачання / придбання товарів / послуг та розрахункових документів для кукурудзи та соняшнику, а не щодо сої.  № 240/12029/21

5. Про реєстрацію податкових накладних та розрахунків коригування за спеціальним режимом оподаткування у сфері сільського господарства

Неможливо зареєструвати до 15 січня 2017 року розрахунки коригування, складені після цієї дати, а тому приписи пункту 49 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України не розповсюджуються на податкові накладні та розрахунки коригувань, складені після 01 січня 2017 року. Установлена вимога щодо обов’язкової реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 січня 2017 року податкових накладних / розрахунків коригування стосується тих податкових накладних / розрахунків коригування, які були складені до 31 грудня 2016 року.  № 320/3775/19

6. Про підстави для відмови в реєстрації податкової накладної у зв’язку з ненаданням документів для спростування сумнівів щодо ризиковості господарської операції  з компенсації витрат на електроенергію  Контролюючий орган не має права відмовити в реєстрації податкової накладної за відсутності чіткої вимоги щодо необхідних, на його переконання, документів. Відсутні підстави для зупинення реєстрації податкової накладної  щодо операції, не пов’язаної з постачанням (передачею) електроенергії, а з компенсації витрат на електроенергію у зв’язку з господарською діяльністю платника з надання в оренду нежитлового приміщення. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної платник не може бути обмежений у правах, зокрема, на збільшення реєстраційного ліміту в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.  № 520/15348/2020  

7.Про поширення дії пункту 73 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України до штрафних санкцій, застосованих після 23 травня 2020 року (після набрання чинності Законом № 466) 

Застосування штрафних санкцій після набрання чинності Закону № 466-ІХ виключає можливість застосування пункту 73 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, який стосується перерахунку вже застосованих станом на 23 травня 2020 року штрафних санкцій. Правомірним є застосування штрафних санкцій  за нереєстрацію податкових накладних за операціями без надання накладної отримувачу (покупцю), які не підпадають під винятки, встановлені пунктом 120-1.2 статті 120-1 Податкового кодексу України в редакціях як до, так і після 23 травня 2020 року, в розмірі 50 відсотків від суми податку на додану вартість.  № 600/2658/20-а   

8. Про перелік інформації, яка зазначається у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування 

Для прийняття обґрунтованого рішення щодо відмови у реєстрації податкових накладних контролюючим органом необхідно дотримуватися вимоги чіткості та недвозначності щодо інформації, зазначеної у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної.  № 2040/7098/18 

9. Про підстави для відмови в реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних 

Здійснення моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків є превентивним заходом і не повинне підміняти за своїм змістом проведення податкових перевірок як способу реалізації владних управлінських функцій контролюючого органу.  № 0840/4088/18 

10. Про належність і допустимість доказів направлення податкових накладних на реєстрацію

Видруковані скриншоти файлів спеціалізованого програмного забезпечення (комп'ютерної програми «М.Е.Dос») разом з компакт-диском та оригіналами відповідних файлів є належними та допустимими доказами для підтвердження факту направлення податкових накладних на реєстрацію.  № 200/12604/19-а                                              

Виды налоговых и административных услуг

Стоимость грн.
Консультация бесплатно
Административное и судебное обжалование с первой и до верховной инстанции налогового уведомления - решения, Актов налоговых проверок, выводов, предписаний.  1500
Защита прав и свободы при досудебном следствии за уклонение от уплаты налогов, обязательных платежей, и в судах всех инстанций. Судодень 600
Обжалование Актов проверок, выводов, предписаний органов государственного пожарного надзора, СЭС, комиссии по труду 1000

Подготовка заявлений, жалоб, запросов в государственные и контролирующие органы (Налоговую инспекцию, МЧС, Инспекцию по труду, Пенсионный фонд, СЭС, Собес и т.д.).

 

1500

Фискальная служба прислала Вам по почте или вручила лично уведомление о предстоящей проверке. С этого момента с Вашей стороны должна начаться кропотливая подготовка к встрече. Обычно предприниматели сразу начинают нервничать, скептически относится к предстоящему событию. Многие начинают собирать денежные средства, обзванивать, знакомых, вышестоящие инстанции. В государстве сейчас острая нехватка средств и наполнение бюджета основная задача проверяющих. Не стоит делать необдуманных действий, современная ситуация в стране, может привести к уголовным результатам.

 Лучшее решение это обратится за консультацией к опытному Адвокату по налогам в Киеве, к профессионалу за плечами которого, сотни сопровождений таких гостей. Только после этого начинать налоговые споры. В рабочей и непринужденной остановке обсудим с Вами создавшуюся ситуацию. Составим договор о предоставлении юридических услуг, это в первую очередь необходимо для полного моего представительства перед фискальной службой во время проверки и дальнейшего предстоящего налогового спора.

 Необходимо провести юридический анализ всех бухгалтерских и финансовых документов Вашей компании. Правильность составления за последний год Налоговой декларации. Других документов, которые проверяющие могут истребовать. Психологически подготовить сотрудников и в особенности бухгалтеров. Когда проверяющие уже явились и начали свою работу, очень важно присутствие защитника Ваших прав, это не позволит проверяющим нарушать законодательство или совершать грубые неадекватные действия. Адвокат лицо независимое и имеет все процессуальные права.

 По результатам составляется Акт проверки. Подписывать его необходимо после проведения мною тщательного правового анализа документа. В большинстве случаев, фискальная служба присылает уведомление – решение. Налоговый спор - обжалование решения доначисления налогов, требует профессионального подхода. Главное соблюдение сроков. Административное обжалование начинается с подготовки и направления жалобы на результаты в районную фискальную службу, после в главное управление фискальной службы города Киева или области и в высшие инстанции. Если не удается найти справедливость в руководящих инстанциях, начинается продвижение жалобы в судах административного судопроизводства. Весь процесс налогового спора как такового, непосредственно осуществляющийся профессионалом, может затянуться до двадцати четырех месяцев.

Фискальная служба применяет штрафы независимо от причин пропуска оплаты налогового долга

Согласно статье сто двадцать шестой налогового кодекса, лица, которые обязаны, но не уплатили, в течение тридцати дней, согласованную суму налога, несут ответственность в виде штрафа в объеме десяти процентов. Если оплата задерживается более чем на тридцать дней, тогда штраф составляет двадцать процентов от неоплаченной сумы налогового долга. У налогоплательщиков возникло множество споров относительно применения на практике вышеуказанных требований закона.

 Высший административный суд в своем разъяснении от восемнадцатого ноября четырнадцатого года указал следующее: Указанная статья подлежит применению при просрочке срока уплаты обязанным лицом согласованного обязательства. Поэтому независимо от причин несвоевременности, после погашения задолженности, штраф уплачивается в любом случае, даже при принудительном случае по решению суда. Также в случае предоставления рассрочки выполнения решения. Высшая инстанция свои выводы основывает на том, что когда применяется рассрочка при выполнении ответчиком судебного решения, долг на этот момент уже является просроченным. Поэтому не может влиять на состав правонарушения.

 Рассрочка не увеличивает, но и не умаляет нарушение. Этот налоговый спор регулировался статьей семнадцатой закона номер двадцать один восемьдесят один от двадцать первого декабря двухтысячного года. Где не двузначно объяснялось, что фискальная служба взыскивает штраф исключительно по факту просрочки.  Также Верховный суд в своем постановлении от восемнадцатого сентября четырнадцатого года дал правовую оценку нарушения сроков уплаты обязательств, указал, что, после просрочки уже не имеет значение как в дальнейшем прошла уплата в добровольном порядке или по решению суда.  Указанное разъяснение доведено до сведения всех административных инстанций.

Налоговые обязательства

  Наверное, очень сложно точно описать течение научных мыслей во времени и изменчивость взглядов человечества, реалии которые их окружают, как это удавалось в известном философском высказывании о том, что любая истина предстает как ересь и исчезает как предрассудки. Вряд ли является исключением из этого принципа трансформация научных взглядов относительно правового регулирования налогообложения.

 В частности, страна в состав, которого двадцать пять лет назад входило и наше независимое государство. Вряд ли нуждалось в детальном регулировании налогов с точки зрения специфики экономической ситуации. Сейчас совершенствование налогового законодательства - не самая важная внутри политическая задача Украины, которая с усиленной интенсивностью выполняется в течение последних лет.

 Этот процесс не ограничивается только реформированием законодательных актов. Совершенствованием законодательства и изменение научных представлений о видах налогов - это два взаимосвязанных вектора. С одной стороны невозможно формирование текстов законодательных актов без предварительных научных исследований в определенной области и достаточного теоретического обоснования. С другой - более динамическое изменение всей системы законодательства в сфере налогообложения обусловливает трансформацию концептуальных подходов к определению функции налогов, которые до сих пор, являются постоянной категорией.

  В последние годы  в налоговом праве Украины и близких к ней правовых систем стран соседей не утихают дискуссии по поводу целесообразности использования в регулировании их конструкций. Наряду с понятием классификации налогов активно используется родственное с ними понятие долга. В частности, Налоговый кодекс Украины (далее - НК) использует в тексте обе категории. При этом согласно положениям ст. 36, налоговым долгом признается обязанность плательщика вычислить налоги, декларировать и / или уплатить сумму сбора в порядке и сроки, определенные налоговым или таможенным законодательством. Вместе с тем в главе 4 НК достаточно активно используется понятие налоги и денежного обязательства, но только для обозначения сумм, подлежащих уплате плательщиком.

  Наверное, такая неопределенность, связана с различиями в научных позициях по этому вопросу. Одни ученые настаивают на исключительном использовании термина налогового долга, обосновывая свою позицию тем, что обязательства  это традиционное гражданское понятие и ни когда не используется в императивном правовом регулировании, которое основано на методе властных предписаний. Применение термина «налоговое обязательство» привело бы к ненужным реминисценциям из области гражданского кодекса. Другие ученые, напротив, отстаивают позиции использования только этого понятия.

  Все-таки необходимо присоединиться к одной из позиций. Видно, что в настоящее время вряд ли вообще целесообразна дискуссия по поводу того, «как правильно» обозначать. По убеждению, налоги и долги - две разные, хотя и связаны между собой категории. Прежде всего, вряд ли можно говорить о какой-либо монополии гражданско-правового регулирования на использование термина. Юридическая наука имеет много примеров применения межотраслевых категорий. Из этого следует, что налоги соответствуют всем критериям под обязательства, разработанного гражданско-правовой наукой.

  Именно эта концепция  полностью соответствует специфике взаимоотношений между плательщиком фискальными органами выступающих от имени государства. Раскрытие понятия и признаков налогов, позволит полностью доказать этот тезис. Это даст более широкое представление о природе и функциях в правовом регулировании, предоставит основания выработать единый научный подход к пониманию налога.

  Толковый словарь разъясняет это как «поставленные перед лицом задачи, обещания, которые непременно должны быть выполнены» или как «денежный заемный документ».

В общем понимании термин представляет собой либо документ или определенное обещание, задачу, которая будет неизбежно выполнена. Интересно, что оно «ставится перед самим собой» - возникает по воле самого плательщика.

  В понимании теории так же может быть несколько значений, само слово «налоговое обязательство» применяется в разных смыслах как:

а) обязанность пассивного субъекта;

б) право активного субъекта;

в) все юридическое отношение;

г) акт, удостоверяющий существование такого отношения.

  Налоговое обязательство в общем виде как такое юридическое отношение, определяющее право одного лица на действие относительно другого. При этом существует разница с вещевым правоотношением.

  В вещном праве перед одним лицом присутствуют обязанности других лиц, у которых они не детализируются. Зато когда определен круг  участвующих лиц, такие связи возможны только между этими конкретными лицами и не относятся к другим. Поэтому вряд ли можно согласиться с определением обязательства как имущественного применения, в рамках которого должник обязан совершить определенные действия в пользу кредитора, который имеет обратное право требовать уплаты долга. Вместе с тем обязанное лицо может воздержаться от их совершения. Вряд ли необходим акцент на имущественном характере обязательства. Тогда как в регулировании налогов оно более чем целесообразно (ведь центральным является необходимость лица уплатить необходимую денежную сумму).

  В гражданских правоотношениях обязательства могут заключаться в совершении определенных действий, оказании услуг, непосредственно не связанных с передачей имущества. Например, совершение сделки по договору поручения. Обязательство может иметь целью предоставления кредитору какой-либо вещи, и непосредственные связи между кредитором и  вещью могут проявиться как результат выполнения договоренности.

  Так, что рассматривая взаимоотношения, в которых одна сторона характеризуется необходимостью определенного поведения (совершить определенные действия или воздержаться), а вторая сторона имеет право требовать от такого поведения.

  Из этого можно сделать два важных вывода:

  Во-первых, оно в общих чертах описывает характер вне отраслевых связей и содержит ссылки на его элементы: субъекты, объект (предмет), содержание.

  Во-вторых, на его основе можно, добавляя тех или иных признаков, характеризующих определенную сферу общественных отношений, сформулировать определение любого отраслевого обязательства, в том числе и налогового.

  Налоги, как правоотношения, возникают в ходе экономического оборота при перераспределении материальных благ между публичными и частными субъектами, в пределах которых субъект обязан исполнить долг по передаче уполномоченному субъекту налогового платежа в установленный законом срок, а уполномоченный субъект имеет право требования исполнения  под угрозой применения мер государственного принуждения.

   В общем, стоит обратить тщательное внимание на некоторые моменты.

   Во-первых, налоговые обязанности не исчерпываются простой уплатой налогов. Безусловно, это занимает центральное значение, ведь направлено на реализацию целей существования налоговой системы государства - аккумуляции общественных средств. Без адекватного правового регулирования  учета налогов и отчетности невозможно было бы ни эффективно организовать систему налогообложения, ни проконтролировать выполнение требований налогового законодательства плательщиками.

  Во-вторых, дополнительной аргументации требует акцент на экономическом обороте и распределении полученных, через налоги, материальных благ. Безусловно, движение публичных денежных средств как предмет регулирования не только налогового права, но и всей финансово-правовой отрасли, всегда осуществляется в процессе экономического оборота, распределения благ между членами общества. Именно эта его черта делает излишним акцент на указанные экономические процессы, ведь сложно себе представить движение публичных денежных средств вне такой системы.

  Под налогами необходимо понимать правоотношение между государством в лице уполномоченных органов и налогоплательщиком, которое заключается в выполнении плательщиком ряда обязанностей по налоговому учету, отчетности, установленных законом.

Из этого определения следует ряд важных признаков налогов. Прежде всего, это их сбор, это всегда  отношения между страной и налогоплательщиком. Государство является собственником только части публичных денежных средств, которые аккумулируются с помощью такой системы, остальные являются собственностью территориальных общин и поступают на счета действующих органов местного самоуправления. Страна является единственным субъектом, который устанавливает основания возникновения правоотношений и, соответственно, имеет право требовать от плательщика исполнения долга в таких рамках.

  Признак «присутствия» государства во всех обязательственных отношениях в сфере налогообложения определяет дальнейшие признаки, и отражают такую специфику. Налоги всегда возникают по указанию государства и обеспечиваются механизмом принуждения от его имени.

Правоотношение возникает по инициативе державы, так как именно оно установило в законе ряд обязанностей налогоплательщиков. Безусловно, местные налоги и сборы вводятся в действие по решениям соответствующих местных советов. Такое право им, во-первых, предоставлено страной, а во-вторых, именно государство на законодательном уровне установила перечень местных налогов, сборов и механизм их взимания, оставив за местными советами только решение о их введении или нет на соответствующих территориях.

 Учитывая отличие от других сфер общественных отношений, имеющиеся инициативы обязанного субъекта вступления в правоотношения не имеет значения. Кроме этого, государство обладает монополией на применение механизма государственного принуждения, с помощью которого обеспечивается уплата налогов. Это связано спецификой налогов и заключаются в отчуждении части имущества или дохода обязанного лица, которое не получает ничего взамен, по крайней мере в пределах указанных правоотношений. Соответственно, без адекватных механизмов обеспечения выполнения обязанностей по сбору налогов было бы, по меньшей мере, осложненным.

  Несмотря на практически неограниченные возможности устанавливать те или иные налоги и определять содержание, возможности  участия в этих отношениях достаточно сильно усечены. Это связано с отсутствием заинтересованности.

  Действительно государство, может не только само осуществлять обязанности, но и устанавливать их для других. Для этого применяется механизм, с помощью которого реализуются права других лиц. Которые являются неправоспособными (несовершеннолетние, лица дееспособность которых ограничена по решению суда). Делегирование полномочий, или представительства. При этом  обязанности на различных этапах реализуют соответствующие органы. На этапе выполнения обязанностей и контроля за их осуществлением - налоговые органы, на этапе спора - судебные органы.

  И наконец, определяющим признаком налогов, особенность их содержания, которое полностью состоит из обязанности плательщиков по уплате налогов являются односторонними, то есть характеризуются наличием долга у одного субъекта и контроля за их выполнением госорганами.

 Безусловно, средства, собранные в форме налогов, используются на общественные блага, и с этой точки зрения государство обязано использовать их по назначению. Налогоплательщики имеют возможность  проверять процесс осуществления государственных расходов, получать информацию и тому подобное.

  Этот процесс уже осуществляется в рамках других правоотношений - тех, которые регулируются с помощью института государственных расходов или подпадают под сферу регулирования информационного права. Это касается именно налогового обязательства. Следует констатировать, что в содержании этих правоотношений, с учетом специфики сферы регулирования, преобладают обязанности налогоплательщика и соответствующие полномочия органов власти  с другой стороны.

 Очевидно, что отстаивая позицию обязательственного характера налоговых правоотношений, вовсе не отрицается использование в рамках этой модели термина «налоговая обязанность».

 Общепринятое теоретико-правовое понимание как вида и меры должного поведения определенного субъекта может применяться и в соответствующем регулировании. Следовательно, налоговый долг и в дальнейшем должен использоваться для обозначения вида и меры должного поведения в налоговых правоотношениях, то есть описывать отдельные долги плательщика: подать налоговую декларацию, уплатить сумму налога, выдать налоговую накладную и тому подобное.

Налоговое право

Одной из самых сложных правовых и мировоззренческих проблем современного правоведения это вопрос о природе и причинах появления феномена налогового права. Как в Украине, так и в зарубежной науке финансового права укоренившейся традицией стало рассмотрение ее с позиций доктрины налогообложения как исключительного права державы.

 Появившись в рамках учения о державе в целом, доктрина налогообложения связывает с появлением именно этого государства, одним из атрибутов которой, согласно этой доктрине и есть налоговая консультация.

 Например, показательным в этом смысле является диссертационное исследование, в одном из принципиальных выводов которого отмечается: «Становление институтов налогообложения как системы официальных повинностей происходит  только при возникновении самой государственности и права. Фискальная служба  свойственна только организованному обществу, поскольку предполагает наличие самого института власти. Адресатом выполнения общей повинности может выступать только держава. При этом налоги и другие повинности преследуют цель обеспечения функционирования аппарата власти. Использование страхового фонда общины не может быть рассмотрено как реализация отношений налогового права.

 Чем же на самом деле есть налоговые споры в частности? И почему именно их формирование  не может рассматриваться как реализация отношений? Неужели всеобщие повинности неизбежно призваны ставить себе целью лишь достижение материального обеспечения  власти, и не могут удовлетворять других целей? Почему адресатом налоговых споров может выступать только государство, а не общество? Неужели только государственно-организованному обществу присуще налогообложение, а в государственных социумах его не было? Может налоговая консультация для индивида как существа социального должно быть предоставлена только государством?

 На эти и множество других природных вопросов, непосредственно касающихся проблемы налогообложения в целом,  существуют другие ответы, нередко даже противоположные тем, которые отстаивает позитивистская традиция налоговой консультации, причем ответы научно обоснованные, всесторонне аргументированы. Иначе говоря, логическое определение уже давно находится в антагонизме с научными знаниями о налогообложении, выработанными многими другими гуманитарными  науками - археологией, историей, этнографией, этнологией, социальной антропологией, культурной антропологией, антропологией права, экономическими и другими науками.

 Общим для всех без исключения вышеуказанных наук есть понимание сборов как распределительных общественных отношений. Более того, их  распределительная суть не отрицается даже доктриной существования понятия как налоговый юрист и специфически постулируется с точки зрения ее методологических подходов в таком константе, как юрист фискальной службы. Юрист это стержень налогового спора как безальтернативно указывают классики мировой экономической мысли. Эту позицию разделяют большинство отечественных и зарубежных экономистов.

 То есть уже без учета действительной общественно-экономического стержня налога как перераспределения дает достаточные основания для вывода о том, что налоги связаны не со страной. То есть они свойственны всем без исключения формам, в том числе и к государственным, а не только тем, которые характеризуются наличием государственной формы организации и налогового юриста.

 Отсюда очевидно, что налоги несравненно древнее самих стран и поэтому они не являются их атрибутом.

 Налоги как явление бытия имеют такой возраст, сколько существует человечество, понятие как феномен действительности. Как уместно заметил известный знаток истории налогов, держава не может существовать без налогов, вовсе не следует обратное: что налоги не существуют без державы.

 Постоянное наличие перераспределительных отношений, которые, по сути, как было показано выше, создают доктрину под названием - фискальная служба не просто уязвимой и дискуссионной, а более того - в состоянии объяснить феномен налогообложения в целом, ограничивает ее относительную истинность в лучшем случае, культурными и историческими границ.

 Это обстоятельство заставляет каждого не предвзятого исследователя  по-новому поставить вопрос о его онтологии, особенно об онтологии за пределами державы, а именно - в государственных социумах, а также в современных демократических направлениях, в которых странам принадлежит чисто инструментальная роль. При этом, считается необходимым предостеречь, что новой постановке вопроса о поисках налоговой консультации вне официальной  потенциально угрожает ряд возможных методологических ловушек, без осознания которых «докопаться» до глубинной, первозданной сути налогового права невозможно в принципе.

 Одной из самых опасных вероятных ловушек, с неизбежностью возникают на первый взгляд непреодолимым препятствием на пути каждого исследователя к перераспределительному налоговому праву, есть господствующие до сих пор в Украинском правоведении традиционные представления о юристе для населения, иначе говоря, социума.

 Эти представления, по сути, сводятся к двум противоположным подходам народного толкования:

а) атомистического, совокупности всего человека,

б) понимание общества как определенной целостности, единого организма, возвышающейся над личностью.

Налоговый юрист  рассматривается как народное творение, производное от него. Оба эти подхода достигают своими истоками древнегреческого познания. Долгое время они были господствующими и в западной социологической мысли. Однако подавляющее большинство других западных ученых-обществоведов пришли к однозначному выводу о том, что общественное есть не что иное, как саморегулирующаяся процессуальная система социального взаимодействия людей. Является производной от фискальной службы.

 Истинная природа публичного - феномен, вокруг которого в течение многих веков апологетами эстетизма наслоено немало как сознательных фальсификаций, так и невольных искажений его сути. Такое искаженное до предела понимания фактически превратило в ловушку для исследователя налогового права, его истоков и источников.

 Такое понимание публичного - один из краеугольных камней, его надежных опор и форпостов. Оно стало прямым следствием античного философско-методологического частности и мировоззренческого переворота осознания и права познания.

 На самом деле распространенный, в настоящее время, термин «публичный» имеет латинское происхождение (от латинского Publicae - общественный).

 Большой толковый словарь современного украинского языка объясняется это как открытый, общедоступный, открытый без ограничений для всех, свободно доступен, предназначенный для широкого пользования, общественный.

 Если быть объективным, то из вышеизложенного несложно заметить, что у истоков как собственно фискальная служба и налоговый юрист, так и всего публичного, в другой терминологии, всегда находятся индивиды как их система образующие факторы.  Для этого также необходимо, чтобы им была свойственна сознание. Общество - это саморефлексуюча структура.

 Что же изначально вызывает сознание и со временем продолжает оставаться стержнем социализации особы, выработка у них сознания индивидуума? Иначе говоря, что стало для первобытного человека и осталось для всех без исключения последующих ее поколений важной, самой главной, такой, что превосходит все другие ценности?

На эти вопросы в различном познании выработаны некие стандартные ответы: налоговый юрист совместное приспособления к внешним условиям существования как фактор выживания и эволюции (дарвинизм) способность к самоорганизации и самовоспроизведению как свойство людей (синергетическая парадигма) объединяющие всех производственные связи.

Указанные выше подходы не относятся сейчас к доминирующим. Они включают в себя серьезные недостатки налоговой консультации, избавиться от которых в заданных пределах мы не способны.

Первопричиной появления у человека в частности и у всего соответствующего социума в целом сознания гражданина, принадлежности к определенному сообществу констатируют образование и поддержку в пригодном состоянии собственно этой общины, а также необходимости как производных от потребностей индивидуальных.

На протяжении всей второй половины ХХ в. - начала XXI века. Главные усилия многих западных социологов, а также представителей других наук о человеке и власти, были и остаются прикованными к углубленному познанию как дуальной структуры.

Человек - существо одновременно биопсихологическое и социальное, индивидуально-неповторимое и социальное. Так и дуализма его требований.

Самое концентрированное и четкое понятие получило в трудах известного западного теоретика А. Маслоу, в частности в его работе «Мотивация и личность», в которой он обосновал человеческую природу всех потребностей как основных свойств человека, а также разделил все человеческие нужды на основе объективного критерия их содержания на:

а) базовые желания гражданина, прежде всего биопсихологических,

б) истинно человеческие потребности, которые также свойственны всем или большинству лиц, однако появляются только в процессе их кооперации между собой.

Речь идет о следующем: истинно человеческие требования налоговой консультации, оставаясь еще не реализованными соответствующих индивидов, то есть еще не став для них соответствующим индивидуальным благом, в то же время спонтанно трансформируются только в коллективные.

Причем в данном случае речь идет не обо всех противоположных сторонах всех индивидуальных потребностей людей, а только о соответствующей части тех из них, которые на определенный момент времени свойственны, опять же, большинству или всем. Иначе говоря, стране в целом. То есть государственные нужды не существуют дополнительно, наряду с нуждами людей. Они являются теми же требованиями, которые присущи одновременно многим или всем.

Отметим еще раз: фискальная служба, истинно приобретя свойства публичной необходимости, в то же время продолжит оставаться глубоко индивидуальными для каждого требующего безотлагательного удовлетворения.

Новым является то, что они, приобретя высшие качества, уже порождают право на перераспределение бремени их удовлетворения между всеми такими индивидами, иначе говоря, их перераспределительное право, а людей превращают в субъектов этого права, оставляя государству роль инструмента его реализации.

Именно в этом и заключается природа процесса образования, как главного требования налогового права, закономерность появления и утверждения этих феноменов.

Одним из первых мыслителей, кто не просто увидел, но и сумел теоретически зафиксировать, описать и проанализировать эти явления, прежде всего феномен создания общественного, в том числе и налоговые споры при кооперации граждан между собой, начиная с первобытного племени, по принципу «ты - мне, я - тебе », был А. Смит. Он опроверг версию образования социума путем заключения надуманного публичного договора и продемонстрировал процесс создания социального, в том числе плательщиков, путем естественной кооперации их усилий по удовлетворению собственных жизненных потребностей.

Любой налог для лица  уплачивающего его является не рабством, а свободой!

Она также указывает на спонтанный характер преобразования государственного в личное, которое он неоднократно называл в духе терминологии и ментальных образов своего времени продуктом «невидимой руки рынка».

В полной мере суть налоговые споры в целом была осознана как научный факт еще в 70-е годы XIX веке представителями предельной (маргинальной) теории стоимости. Эта теория предложила другое, царившее до ее появления, объяснения равных благ, а именно понимание их как интегрированной совокупности всех нужд и благ, имеющих субъективную ценность для всех и каждого без исключения индивидов одновременно, а не только для государства.

Введение в научный оборот теории субъективной предельной стоимости позволило выразить отношение между полученным благом и необходимостью в нем в субъективном восприятии индивида-пользователя этих благ, пусть адекватно объясняет природу этих  благ, а также прямое отношение к ним.

Таким образом, эта теория сделала настоящий научный переворот во взглядах на природу и причины, как возникло налоговое право. Она уже давно положена в основу многих доктрин фискальной службы стран Запада.

Учитывая контекст заявленных во время глобальных преобразований, требования реформирования всех основных сторон налоговой консультации жизненно важной для деятельности Украинского социума, очередь ее полноценного использования дошла и до Украины.