Адвокат Київ
Адвокат у Києві

Адвокат Киев  Максимов Валентин Вікторович

 

Адвокат з житлових прав. Житлова консультація

Жилищные споры. Адвокат по жилищному праву

Порядок реєстрації місця проживання 

При здійсненні процедури реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання особи застосування положень підзаконних нормативно-правових актів можливе лише в тому випадку, якщо такі нормативно-правові акти не суперечать положенням Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання  в Україні» та Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. Практика КАС ВС у справі № 420/1066/21 

Юрисдикційність спорів за участю ОСББ

1. Спори у правовідносинах, які стосуються порядку створення, реєстрації, реорганізації, діяльності і ліквідації об’єднань власників жилих та нежилих приміщень багатоквартирного будинку розглядаються господарськими судами, оскільки такі спори виникають при здійсненні права управління юридичною особою, а тому є найбільш наближеними до спорів, пов’язаних з діяльністю або припиненням діяльності юридичної особи незалежно від суб’єктного складу такого спору. Постанова КГС ВС від 23.06.2021 у справі № 920/26/21

2. Передача багатоквартирного житлового будинку з балансу ОСББ на баланс ТОВ за відсутності відповідного рішення загальних зборів членів ОСББ.  Правочин з передачі багатоквартирного житлового будинку з балансу ОСББ на баланс ТОВ, який оформлений актом приймання − передачі (повернення) житлового будинку або його частини, за відсутності доказів підтвердження того, що зазначений акт приймання − передачі (повернення) житлового будинку складався на підставі рішення загальних зборів членів ОСББ про передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи, є незаконним. № 924/88/22

3. Звільнення посадової особи на підставі пункту 5 частини першої статті 41 КЗпП України у зв’язку з припиненням її повноважень як голови правління ОСББ. Умовою для звільнення працівника, який є посадовою особою, за пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП України є припинення повноважень цієї посадової особи, що має відбуватися відповідно до законодавства та передувати звільненню, оскільки поняття «припинення повноважень» не тотожне поняттю «звільнення». № 552/3110/21

4. Включення до порядку денного установчих зборів співвласників питання про затвердження кошторису витрат на новостворене ОСББ і розміру внесків його співвласників з оформленням відповідного рішення зборів у складі загальних питань, що розглядалися установчими зборами співвласників багатоквартирного будинку, не може бути самостійною підставою для визнання недійсним рішення зборів у зазначеній частині.  № 910/5179/20

5. Особа, яка голосувала за відповідні питання порядку денного зборів ОСББ (або, отримавши можливість проголосувати, не заперечувала щодо ухвалення відповідного рішення), не може надалі заперечувати в суді дійсність цього рішення, прийнятого зборами ОСББ, оскільки така особа діятиме всупереч власному волевиявленню на зборах співвласників і буде таким чином вводити в оману інших співвласників, які покладалися на первісне волевиявлення цієї особи. № 910/5179/20 

6. Велика Палата Верховного Суду відступила від власного правового висновку щодо можливості оскарження державної реєстрації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), визначивши, що позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та здійснює свою діяльність тривалий час, за період свого  існування набувши відповідних прав і обов’язків, не призведе до поновлення прав  і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом.  Звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі за такими вимогами за відсутності юридичного спору.  № 916/964/19 

7. Спір за позовом фізичної особи – співвласника багатоквартирного будинку та члена ОСББ про визнання недійсним договору з надання послуг з управління та обслуговування будинку, укладеного між ОСББ та суб`єктом господарювання, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.  № 906/1308/19 

8. Спір за позовом фізичної особи, яка не є членом об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ), не є співвласником майна членів ОСББ, не є власником чи користувачем нерухомого майна у будинку, у якому діє ОСББ, щодо визнання недійсним рішення установчих зборів про створення такого ОСББ і скасування державної реєстрації підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства.  № 473/2005/19 

9.Велика Палата Верховного Суду підтримала правовий висновок Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду щодо встановлення розміру щомісячних внесків на утримання багатоквартирного будинку, визначивши, що з огляду на відсутність імперативної норми про встановлення однакового розміру внеску для власників квартир та нежитлових приміщень, рішення загальних зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку щодо встановлення внеску власникам нежитлових приміщень у більшому розмірі, ніж власникам квартир, не суперечить закону. № 753/10763/17

10.Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку, викладеного в постанові Верховного Суду України від 30 березня 2016 року у справі № 915/175/15, щодо визначення юрисдикції спорів за участю об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Верховний Суд України зазначив, що право звернення до господарського суду з позовом мають юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, пов’язану з отриманням прибутку. Велика Палата Верховного Суду визначила, що відповідно до частини першої статті 1 Господарського процесуального кодексу України (у редакції до 15 грудня 2017 року) до господарського суду мають право звертатися підприємства, установи, організації, що є суб'єктами некомерційної господарської діяльності.  № 904/2796/17 

Спори, що виникають із житлових правовідносин між мешканцями 

1. Судове рішення про встановлення порядку користування спільним майном не змінює розміру часток співвласників у праві власності на спільне майно, не порушує їхніх прав як власників, оскільки суд виділяє в користування сторонам спору в натурі частки, адекватні розміру їхніх часток у праві власності на спільне майно. При цьому допускається можливість відійти в незначних обсягах від відповідності реальних часток ідеальним у зв’язку з неможливістю забезпечити їх точну відповідність, тобто з наближенням до ідеальних часток. Постанова Верховного Суду від 6 лютого 2023 року у справі № 607/22941/21

2. Під час розгляду питання про припинення права користування нерухомим майном члена сім’ї власника житла суди мають брати до уваги як формальні підстави, передбачені статтею 406 ЦК України, так і зважати на те, що сам факт припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє їх права користування займаним приміщенням, та вирішувати спір з урахуванням балансу інтересів обох сторін. № 296/1389/21

3. Відсутність реєстрації права власності відповідно до Закону України «Про реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» не зумовлює позбавлення спадкоємця, який в установленому законом порядку прийняв спадщину, прав користування та володіння спадковим майном, що виникають із часу відкриття спадщини. № 463/6829/21-ц

4.Звернення членів сім’ї наймача квартири до суду з вимогою про визнання їх законними наймачами житлового приміщення та зобов’язання укласти типовий договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з метою зміни раніше укладеного наймачем договору найму жилого приміщення є неефективним способом захисту їхніх житлових прав. Таким способом є визнання права користування житловим приміщенням, зміна договору найму житлового приміщення тощо. № 127/6749/22

5. Сама по собі реєстрація в певному місці проживання не дає особі права на користування певним житлом, якщо особа не проживала в ньому та втратила або не набула статусу члена сім’ї власника цього житла. № 61-6564св22

6. Сам факт переходу права власності на житло до іншої особи не є безумовною підставою для виселення членів сім’ї власника цього нерухомого майна, у тому числі й колишніх, які є особами похилого віку, побудували спірне домоволодіння, проживають у ньому понад 20 років, сприймають його як єдине житло, не мають іншого житла, придатного для проживання, сплачують плату за житловокомунальні послуги та загалом характеризуються позитивно за місцем свого проживання. Виселення становитиме надмірний тягар для них та за вказаних обставин є непропорційним у контексті принципів статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. № 723/983/22

7. Положення національного законодавства, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, регулюють відносини, що виникають з приводу користування келією, яка вважається житлом у розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, тому спір з приводу права користування житловим приміщенням, розташованим в будівлі, належній на праві власності релігійній організації, що виник між цією релігійною організацією та фізичною особою, підлягає вирішенню судом загальної юрисдикції відповідно до статті 19 ЦПК України. № 607/15144/20

8. Підставою для визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, може слугувати лише свідома поведінка особи, яка свідчить про втрату нею інтересу до такого жилого приміщення.  № 161/20415/19

9. Лише факт проживання особи у спірній квартирі не доводить, що між нею та наймачем цього житла на момент приватизації квартири були саме сімейні відносини, а не відносини наймодавця і квартиранта. № 552/1123/20

10. У разі порушення житлових прав особи, яка проживала та була зареєстрована в домоволодінні без зазначення конкретного будинку або кімнати в ньому, такі права підлягають поновленню саме в такому ж обсязі.  № 521/3667/20

11. На військовослужбовців, звільнених із військової служби, а також членів їх сімей, які були забезпечені раніше постійним житлом відповідно до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», не поширюються гарантії, передбачені статтею 125 ЖК України, щодо неможливості виселення їх зі службового житла без надання іншого жилого приміщення.  № 761/39955/20

12. Видача ордера особі на зайняття кімнати гуртожитку, ліжко-місце в якій займала інша особа, не свідчить про порушення прав останньої та не є підставою для визнання такого ордера недійсним у разі її переселення на ліжко-місце до іншої вільної кімнати. № 465/6671/14-ц

13. Особи, які вселились до квартири з метою здійснення догляду за хворими родичами, є тимчасовими мешканцями і самостійного права користування житлом не набувають. № 214/1790/18

14. Визначальним при вирішенні питання про те, чи є підстави для виселення осіб, які проживають у жилому приміщенні, що було передане в іпотеку з метою забезпечення виконання зобов’язань за кредитом, є встановлення того, за які кошти придбано іпотечне майно. Якщо іпотечне майно придбано за особисті кошти позичальника, а не за рахунок кредиту, то виселення таких громадян можливе лише з одночасним наданням іншого постійного житла.  № 753/72/17

15. Сам факт припинення сімейних відносин з власником будинку (квартири) не позбавляє колишнього члена сім’ї власника житла права користування займаним приміщенням та вирішувати спір з урахуванням балансу інтересів обох сторін.  № 686/26093/19-ц

16. Виселення з іпотечного житла, набутого частково за кредитні, а частково за власні кошти, без надання іншого житла не допускається.  № 310/2950/18

17. На поважність причин непроживання дитини у спірному житлі не впливає наявність у того з батьків, з ким вона фактично проживає, права власності на житло, оскільки наявність майнових прав у батьків дитини не може бути підставою для втрати її особистих житлових прав.  № 554/3289/20

18. Наявність неприязних стосунків між близькими родичами, які зареєстровані у квартирі, але не можуть проживати у ній у зв’язку зі створеними перешкодами, не є підставою для визнання особи такою, що втратила право користування цією квартирою. № 754/15542/19

19. Особа, яка на законних підставах вселилася в жиле приміщення як член сім`ї наймача та зареєстрована у ньому, набула рівного права із наймачем на користування цим приміщенням, несе тягар його утримання, має право на звернення до суду з позовом про визнання іншої особи (зокрема й наймача) такою, що втратила право користування жилим приміщенням.  № 200/17337/17

20. Звільнені військовослужбовці (зокрема після закінчення контракту), які мають вислугу 20 років і більше, мають право на отримання житла, а отже, і на залишення на обліку до його отримання.  № 748/303/20    

21. Громадяни, які проживають у гуртожитках, не наділені правом звернення до суду з позовами про передачу гуртожитків у власність територіальних громад, оскільки їх право на приватизацію житлових приміщень у таких гуртожитках має похідний характер й виникає лише після передачі гуртожитків у власність відповідної територіальної громади.  № 361/7076/19

22. Тривалий час проживання у спірній квартирі/будинку особи, яка не має іншого житла, є достатньою підставою для того, щоб вважати квартиру/будинок житлом цієї особи в розумінні статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.  №  754/613/18-ц

23. Припинення трудового договору з працівником не є підставою для виселення його та членів його сім’ї з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення.  № 127/2709/17

24. Належним способом захисту в разі порушення права при приватизації майна є визнання безпідставної відмови органу приватизації передати у приватну власність таке майно з державного житлового фонду з покладенням обов’язку на останнього оформити приватизацію житлового приміщення, а не визнання права власності на таке майно. № 483/731/19

25. У спорі про визнання особи такою, що втратила право користування житлом, початок відліку часу відсутності її у цьому житлі визначається від дня, коли вона залишила приміщення. Повернення особи до жилого приміщення, яке вона займала, перериває строк тимчасової відсутності. № 1826536/13-ц

26. Військовослужбовець, що перебуває на військовій службі, в якого вислуга 20 і більше років, має право на забезпечення житлом, зокрема, право на виключення житла з числа службового та забезпечення ним для постійного проживання.  № 636/1514/19

27. Повна заборона суб’єкта господарювання в нічний час здійснювати розважальну діяльність в нежитловому приміщенні, розташованому в багатоквартирному будинку, є ефективним способом захисту права мешканця будинку на використання власного житла і спокій.  № 461/8656/17

28. Інваліди війни та прирівняні до них особи мають право на позачергове отримання житла відповідно до пункту 18 статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», проте забезпечення таких осіб житлом можливе лише згідно з черговістю з урахуванням часу взяття на облік та в порядку, передбаченому законодавством.  № 344/8248/17-ц

29. Не проживання особи у квартирі, яка належить їй на праві власності, та факт відсутності її реєстрації в цій квартирі не звільняє особу від обов’язку нести витрати з оплати житлово-комунальних послуг.  № 757/29813/17-ц

30. Позовні вимоги про визнання безпідставним нарахування заборгованості з оплати за утримання будинку, прибудинкової території та послуг за централізоване опалення не відповідають способу захисту, передбаченому статтею 16 Цивільного кодексу України.  № 462/5889/16-ц

31. Не проведення виконавцем періодичної повірки засобу обліку води не є підставою для неврахування його показників, оскільки забезпечення проведення повірки є обов’язком виконавця послуг і невиконання ним такого обов'язку не повинно мати негативних наслідків для споживача.     № 521/6670/18

32. Особа, яка була вселена до квартири на підставі ордеру, який є чинним, не оскаржений та не визнаний недійсним, має право звернутися до суду з позовними вимогами про усунення перешкод у користуванні спірною квартирою шляхом виселення особи, яка мешкає у ній без законних підстав.  № 501/3431/15-ц 33. Якщо новий власник житла (будинку), що було придбане на прилюдних торгах, не може користуватися своєю власністю, оскільки колишній власник цього житла  відмовляється виселятися з нього, то порушене право нового законного власника, підлягає захисту шляхом усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом виселення колишнього власника.  № 196/476/13-ц

34. Факт переходу права власності на житло до іншої особи не може бути підставою для виселення членів сім’ї попереднього власника житла, якщо сторони відповідного договору про відчуження житла під час його укладення діяли недобросовісно.  № 590/394/19

35. Вчинений батьками (усиновлювачами) правочин стосовно нерухомого майна, право власності на яке чи право користування яким мають діти, за відсутності попереднього дозволу органу опіки та піклування може бути визнаний судом недійсним за умови, якщо буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам та інтересам дитини, звужує обсяг існуючих майнових прав дитини та/або порушує охоронювані законом інтересів дитини щодо житлового приміщення.  № 308/5835/17

36. Бездіяльність та неналежне виконання органом місцевого самоврядування своїх обов’язків, зокрема, щодо приведення будинку (квартири) у придатний для проживання стан, порушує права особи та членів сім’ї на належне житло, гарантоване Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини                   і основоположних свобод.  № 438/887/16-ц

37. Блокування посадовими особами об’єднання співвласників багатоквартирного будинку електронного ключа – індивідуального чипу власника квартири є протиправним, навіть за наявності у власника заборгованості за житлово-комунальні послуги.  №  522/11197/17

38. Чинним законодавством не передбачено обов’язку покупця квартири сплачувати борги попередніх власників (наймачів) квартири за отримані ними раніше житлово-комунальні послуги, якщо це не передбачено договором купівлі-продажу.  № 686/6276/19 

39. Під час вирішення питання про визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, суду необхідно враховувати баланс інтересів сторін та вимогу пропорційності позбавлення права користування житлом.  № 209/2642/18

Жилищные права граждан, защита жилищных прав граждан являются самыми не защищенными. Люди не знают своих прав и не умеют ими пользоваться, отчего возникает много неприятных ситуаций.

В судах постоянно разбираются дела, касающиеся утверждения прав собственности на жилье. Часто людям требуется добиться выселения разведенного супруга. Ежедневно происходит продажа квартир и городских коттеджей, продажа загородных домов, что является примером того, как в последние годы значительно возросли проблемы с установлением прав на жилье.

Можно ли отобрать жилье у должника, у алкоголика или наркомана и т.п. Как быть, если квартира официально не принадлежит одному из обитателей, но он потратил свои средства на то, чтобы приобрести для нее пластиковые окна, отделочные материалы, пластиковые трубы и т.д. Вот такие трудные вопросы разъясняются в постановлении.

В постановление включено несколько разделов. Первый раздел говорит о праве собственности на жилые помещения, второй посвящен социальному найму жилого помещения, а третий трактует о правах найма жилых помещений в специальных целях для решения социальных проблем.

Основной закон Украины Конституция гарантирует всем нам право иметь в собственности недвижимость – квартиры, дома, гаражи, офисы и другое имущество. Но это наше право постоянно нарушается. Так возникают жилищные споры, которые тесно связаны с другими отраслями законодательства, а именно: имущественными, земельными, инвестиционными и другими. Сторонами в споре обычно выступают различные субъекты правоотношений. В качестве адвоката предоставлю квалифицированную жилищную консультацию и правовую помощь, как простым гражданам, так и юридическим лицам (собственникам или их представителям). Борьба за свои права в споре должна начинаться  с получения квалифицированной жилищной юридической консультации. Предоставляю  помощь всем, независимо от доходов и социального положения.

Жилищная консультация адвоката

Каждая отрасль законодательства  включает тысячи  нормативных актов, десятки тысяч нюансов их применения и использования, технологий и возможных алгоритмов действий. Получив жилищную консультацию, Вам уже не придется самим изучать горы нормативных документов, читать  сомнительные комментарии в недрах  интернета, терять здоровье в обычных спорах с противной стороной. Стоимость моих услуг, адвоката, несоизмеримо меньше в сравнении с перспективой, когда закончится жилищный спор, действуя самостоятельно, лишиться жилья. Правовой подход, совместно с профессионалом своего дела, обеспечит  Вам точные ответы на неразрешимые для Вас ранее вопросы, законность действий. Жилищный спор требует квалифицированного составления юридических документов. Имея большой практический опыт, выполню правовые услуги с высокой профессиональностью и индивидуальным подходом. Не работаю по шаблонам, исхожу из каждого отдельного случая, отражая уникальность каждой мелочи и нюанса, в общем, всего, что положительно решит дело. Обеспечу комплексный подход к составлению документов.

Адвокат Юрист по недвижимости

Самые частые вопросы, при предоставлении жилищной консультации, связаны с проблемой, как выселить из квартиры, как подтвердить имущественные права, как документально оформить проведенную перепланировку. Во время обратившись к юристу по недвижимости вы сможете избежать ненужных денежных затрат и времени при судебном разбирательстве в жилищных спорах. Предоставленная жилищная консультация это, во-первых, надежная защита ваших прав на будущее и ваша уверенность в таком сложном деле как защита своего жилья. Вооружившись жилищной  консультацией, Вы сможете эффективно разрешить возникшую напряженную ситуацию, связанную с недвижимостью по вопросам регистрации, раздела дома, гаража и других жилых и нежилых помещений, а также определения порядка пользования,  выселения, и прочие вопросы. Краткий список решаемых проблем указан ниже.

Если вопрос не решается путем переговоров возникает необходимость обращения в суд. Этот шаг очень сложный, к нему необходимо ответственно и основательно подготовиться, профессионально составить процессуальные документы, собрать  всю доказательную базу. В доверительной обстановке спланируем тактику в подготовке и проведении судебного процесса. Если Вы ответчик по делу я подготовлю возражение на иск. Только при помощи профессионально представленных суду документов, возможно, получить выигрышное решение. Консультация юриста по недвижимости позволит найти дополнительные доказательства и новые факты, которые существенно повлияют на суд. После получения положительного результата необходимо поручить юристу по недвижимости осуществлять контроль его выполнения.

Помните, что действуя без адвоката, Вы можете получить такое решение, по которому навсегда останетесь проживать с чужими людьми в своем доме, и все потому, что сразу не обратились к Адвокату. Жилищная консультация у меня бесплатная, разъясню и поспособствую в разрешении многих вопросов и проблем.

Краткий список жилищных споров

  1. Прекращение права собственности на часть квартиры, которая находится в совместной собственности та выделение этой части в натуре или денежном эквиваленте.
  2. Выселение лица из жилого помещения в следствии длительного отсутствия по месту регистрации.
  3. Принудительный обмен жилого помещения в случае отказа членов семьи на обмен.Истребование недвижимого имущества из чужого пользования.
  4. Оформление права собственности на объекты недвижимого имущества,  на которые отсутствуют акты принятия их в эксплуатацию (не дострой).
  5. Принудительное вселение в помещение.
  6. Заключение договора найма.
  7. Возмещение вреда, причиненного затоплением квартиры.
  8. Оформление приватизации комнаты в общежитии.
  9. Все правовые вопросы относительно защиты Ваших прав.

Это Вам будет важно и интересно узнать!

Выселение из квартиры лица, которое отсутствует более шести месяцев подряд

Если зарегистрированный отсутствовал без уважительных причин сроком более шести месяцев по месту регистрации, он теряет возможность на дальнейшее пользование жильем. Признание лица таким, которое потеряло возможность пользования, проводится исключительно в судебном порядке. При оспаривании регистрации судья обязательно устанавливает причины и уважительность отсутствия. Если же будет установлено неправомерное поведение сожителей, тогда срок отсутствия зарегистрированного продолжается.

Истребование жилья от незаконного пользователя

При разрешении таких споров об истребование части дома, учитывается, что срок исковой давности по таким делам три года. Срок может быть восстановлен судом, если был пропущен по уважительным причинам.

Оформление в собственность незавершенное строительство

Здесь необходимо отметить, что порядок оформления в собственность объектов незавершенного строительства, разъясняются в ГСН А.3.1-3-94 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов", письмо от 23 марта 1999 года № 12 / 5-126.

Указанные нормативные акты сложны по своей сути, поэтому оформление собственности в таких случаях, необходимо решать, обратившись исключительно за Жилищной консультацией.

Квартира за долги ЖКХ  может быть продана с торгов

Экономическая ситуация по стране в целом привела к тому, что большинство семей решаются определенный период не оплачивать ЖКХ. Долг начинает накапливаться, а финансовые проблемы не решаются, это приводит к увеличению долга до такого размера, когда он сопоставим по стоимости самого жилья. Чиновники местных городских или районных администраций в совокупности с бездушной судебной машиной, и в дополнение отсутствие прокуратуры как института защиты людей, привело к реальным страхам населения быть выселенными из квартиры. Выбрасывание на улицу должников за не уплаченные вовремя коммунальные услуги становится реальностью. Еще недавно по действующему законодательству квартира за долги хотя и могла быть арестована представителями исполнительного производства, однако ее не отбирали. У должника описывалось и передавалось на ответственное хранение под опись и расписку: мебель, стиральная машина, телевизор, но все добро оставались в доме. У исполнительной службы просто нет соответствующих складов для хранения описанного. Даже не замечая отсутствия прав на имущество, уже бывший собственник продолжал свободно распоряжаться добром. Чиновничий аппарат такая схема перестала устраивать. Начался процесс продвижения процедуры  ареста жилья и выселение из квартиры. Если такая ситуация возникла необходимо срочно обращаться к Адвокату. Помогу сохранить жилье, имущество и решить вопрос с коммунальным кредитором.

Государственная исполнительная служба имеет право реализовать на торгах описанное имущество. Новый владелец, зарегистрировав право собственности на проданную квартиру за долги, всегда будет иметь желание немедленно воспользоваться своими правами, то есть продать, сдать в аренду, обменять вновь приобретенное.  Однако должник, который лишился жилья, будет продолжать настойчиво проживать в помещении и никогда добровольно не согласится выселиться  ни при каких обстоятельствах. И теперь для выселения из квартиры бывшего жильца принудительно требуется получить соответствующее судебное решение.  Возникает  необходимость составлять исковое заявление, оплачивать  судебный сбор, и главное все это очень затянется во времени. Действующее законодательство предусматривает выселение, только в тех случаях, когда жилец постоянно разрушает и портит помещение, пользуется им не по прямому назначению, нарушает правила совместного проживания,  лишен родительских прав, не может проживать далее с детьми, после вселения будет признан недействительным ордер. Из всего сказанного  видно, что законодательством не предусмотрено забирать квартиру. И главное пока будет получено решение суда о выселение прежних жильцов,  невозможно продать или провести обмен жилья, получить в банке кредит под залог, а также необходимо будет погашать все имеющиеся старые и новые коммунальные долги.